Ξενοδοχεία info.gr. Ξενοδοχεία στο ίντερνετ. Τα πάντα για τα ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία κανονισμός πελατών

Home | Ξενοδοχεία Πληροφορίες | Ξενοδοχεία Στην Ελλάδα | Ξενοδοχεία Στον Κόσμο | Ξενοδοχεία στο Ίντερνετ | Ξενοδοχεία προσφορές | Contact

Ξενοδοχεία κανονισμός πελατών

Στην Ελλάδα ισχύει ο κανονισμός του ΕΟΤ του 1976 που ρυθμίζει τις σχέσεις ξενόδοχων και πελατών και ο οποίος ανανεώθηκε το 1986

Απόφασις Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. 503007/1976 «Περί κανονισμού σχέσεων
ξενοδόχων και πελατών αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 166/29.1-9.2.1976)

Άρθρο 1
Εγκρίνομεν τον Κανονισμό τον αφορώντα εις τας σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών
αυτών, έχοντα ως εξής:
Ο Ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζη τα κενά δωμάτια του Ξενοδοχείου του εις πάντα
αιτούντα πελάτην, να διαθέτη δε και να παρέχει πράγματι όσας ανέσεις διαφημίζει δια το
Ξενοδοχείον του (π.χ. κολυμβητικήν δεξαμενήν, αθλοπαιδιάς, Νυκτ. Κέντρο, ομβρέλλας,
ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ.). Ο Ξενοδόχος δύναται να αρνηθή την ενοίκιασιν, εάν ο
πελάτης :
α) Είναι καταφανώς ασθενής.
β) Διατελή μέθη.
γ) Είναι ρυπαρός.
Απαγορεύεται η μίσθωσις μέρους των δωματίων του Ξενοδοχείου, με παράλληλον ανάληψιν
υποχρεώσις του Ξενοδοχείου, όπως αι υπολοιπόμεναι κλίναι μη ενοικασθώσιν εις
συγκεκριμένα έτερα πρόσωπα ή Ταξειδιωτικούς Οργανισμούς ή Τουριστικά Γραφεία
(αποκλειστικότης).
Άρθρο 2
Ο Ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς εντός 3 ημερών, περί
αποδοχής μη παραγγελιών ενοικιάσεως δωματίων διαβιβαζομένων αυτώ εγγράφως, από
τηλεφώνου ή δια τηλεγραφήματος δικαιούμενος, εν καταφατική περιπτώσει , να ζητήση
προκαταβολήν μέχρι 25% επί του συνόλου της συμφωνηθείσης τιμής διανυκτερεύεσεως, των
παραγγελθεισών ημερών διαμονής, της προκαταβολής ταύτης μη δυναμένης να υποληφθή
του μισθώματος μίας ημέρας. Η καταγγελία κρατήσεως θεωρείται ολοκληρωθήσα άμα τη
λήψει της κατά τα ανωτέρω καθοριζομένης προκαταβολής, ή άμα τη εγγράφω αποδοχή της
κρατήσεως υπό του Ξενοδόχου.
Άρθρο 3
Ο παραγγείλας δωμάτια με προκαθωρισμένην την χρονικήν περίοδον χρησιμοποιήσεώς των
και μη τελικώς χρησιμοποιήσας ταύτα, δι’ όλην η μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώση
τον Ξενοδόχον με το ήμισυ της συμφωνηθείσης τιμής δια την περίοδον που
εχρησιμοποιήθησαν . Εάν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον Ξενοδόχον προ 21
τουλάχιστον ημερών τότε απαλλάσσεται της αποζημιώσεως, υποχρεουμένου του Ξενοδόχου
εις την άμεσον επιστροφήν τυχόν εισπραχθείσης προκαταβολής.
Άρθρο 4
Ο πελάτης δικαιούται να κάμη χρήσιν :
α) Του ενοικιασθέντος δωματίου ή διαμερίσματος .
β) Των κοινοχρήστων χώρων του Ξενοδοχείου, των προοριζομένων δια τους πελάτας. Εις
περίπτωσιν καθ’ ήν πελάτης απαιτήσει αποκλειστικήν χρήσιν τυχόν διατιθεμένων υπό της
επιχειρήσεως, σκιάδος (ομβρέλλας), ανακλίντρου κ.λ.π. ο Ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει
ειδικήν πληρωμήν βάσει προκαθωρισμένου τιμολογίου. Η χρήσις του ενοικιασθέντος
δωματίου ή διαμερίσματος επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνον εις τον ενοικιάσαντα τούτο
πελάτην και εις τα παρ' αυτού ρητώς δηλωθέντα κατά την ενοίκιασιν πρόσωπα.
Άρθρο 5
Η ενοίκασις του δωματίου θεωρείται ως γενόμενη δια μίαν ημέραν, εκτός αν άλλως ρητώς
συμφωνήθη μεταξύ του Ξενοδόχου και του πελάτου.
Άρθρο 6
Η ενοίκασις θεωρείται αμοιβαίως ανανεωθείσα δι'εκάστην επόμενην ημέραν, εφ' όσον ο μεν
Ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτην ότι λήγει η μίσθωσις, ο δε πελάτης δεν ειδοποιεί τον
Ξενοδόχο ότι δε θα συνεχίσει την μίσθωσιν. Η ειδοποίησις αυτή δέον να γίνεται από της
προηγούμενης ημέρας, άλλως δεν ισχύει δια την αυτήν ημέραν, αλλά δια την επομένην.
Άρθρο 7
Εις περίπτωσιν της κατά το προηγούμενον άρθρον λύσεως της μισθώσεως του δωματίου, ο
πελάτης υποχρεούται να εκκενώση το δωμάτιον μέχρι της 12ης ώρας. Παραμονή πέραν της
ώρας ταύτης και μέχρι της 18ης ώρας υποχρεοί τον πελάτην εις την καταβολήν ημίσεος
ενοικίου. Παραμονή πέραν της 18ης ώρας υποχρεοί τον πελάτην εις την καταβολήν
ολόκληρου του ενοικίου μίας ημέρας. Εν αρνήσει του πελάτου, ο Ξενοδόχος δικαιούται να
αποβάλη εκ του δωματίου τας αποσκευάς του .
Άρθρο 8
Εάν το δωμάτιο εκμισθωθή δι' ωρισμένου χρόνον, ο Ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύση την
μίσθωσιν προ της παρελεύσεως του συμφωνηθέντος χρόνου, εκτός εάν ο πελάτης :
α) Παραβή τον παρόντα Κανονισμόν.
β) Ασθενήση εκ μεταδοτικής νόσου ή άλλης νόσου, προκαλούσης ενόχλησιν εις τους λοιπούς
πελάτας του Ξενοδοχείου.
γ) Παραβή τα χρηστά ήθη. Αντιστοίχως ο πελάτης οφείλει :
α) Να δεχθεί το παρ'αυτού ή μέσω τρίτου, τη εντολή του, κρατηθέν δωμάτιον εκτός εάν τούτο
δεν είναι σύμΝ φωνον προς την καταγγελία του.
β) Να διατηρήση το δωμάτιον μέχρι πέρατος του συμφωνηθέντος χρόνου, υποχρεούμενος εν
εναντία περιπτώσει να καταβάλη εις τον Ξενοδόχον αποζημίωσιν αντιστοιχούσαν προς το
ήμισυ του μισθώματος, των υπολοίπων ημερών του αναλογούντος επί της συμφωνηθείσης
τιμής διανυκτερεύσεως. Η κατά τα άνω συμφωνία μεταξύ πελάτου και Ξενοδόχου, περί της
διάρκειας της μισθώσεως είναι ισχυρά, εφόσον υφίσταται σχετικόν αποδεικτικόν στοιχείον.
Άρθρο 9
Η ημέρα της αφίξεως λογίζεται ολόκληρος ως προς το ενοίκιον, ανεξαρτήτως της ώρας
αφίξεως. Η ημέρα της αναχωρήσεως δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώση το
δωμάτιον μέχρι της 12ης ώρας της ημέρας αναχωρήσεως, οπότε ισχύουν τα εν άρθρω 7 του
παρόντος οριζόμενα.
Άρθρο 10
Ο Ξενοδόχος οφείλει να διαθέτη εις τους πελάτας τα δωμάτια, των οποίων την παραγγελίαν
έχει εγγράφως ή τηλεγραφικώς δια συμβολαίου - συμφωνητικού αποδεχθή, υποχρεούμενος
εν εναντία περιπτώσει όπως εξασφαλίση την διαμονήν τούτων εις έτερον Ξενοδοχείον, της
αυτής τουλάχιστον τάξεως, κείμενον εν τη αυτή πόλει και διαθέτον εν πάση περιπτώσει τας
αυτάς ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσαν, αθλοπαιδιάς, κλπ.), ως αι διά το ιδικόν
του Ξενοδοχείου διαφημιζόμεναι. Εν ταύτη περιπτώσει ο Ξενοδόχος οφείλει να καταβάλη εξ
ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την τυχόν επί πλέον διαφοράν τιμής, μεταξύ του Ξενοδοχείου
του και του ετέρου Ξενοδοχείου. Εφόσον τα ανωτέρω δεν καταστή δυνατόν να
εξασφαλισθώσιν, ο Ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώση με το σύνολον της
συμφωνηθείσης, δι' ολόκληρον το χρονικό διάστημα, τιμής διαμονής τον πελάτην , είτε ούτος
έχει προέλθει με το Ξενοδοχείον εις απ'αυθείας συμφωνίαν, είτε είναι κομιστής διατακτικής
Πρακτορείου (VOUCHER), εκδοθείσης κατόπιν εν ισχύι Συμφωνητικού - Συμβολαίου.
Απαγορεύεται εις τον Ξενοδόχον να συνιστά συμβάσεις εκμισθώσεις κλινών πλειόνων της εις
κλίνας δυναμικότητος του Ξενοδοχείου του. Παράβασις της ανωτέρω διατάξεως θέλει
επιφέρει κατά του Ξενοδόχου ως διοικητικήν κύρωσιν τον υποβιβασμόν του Ξενοδοχείου του
εις την αμέσως κατωτέραν τάξιν επί εν έτος.
Άρθρο 11
Συμφωνίαι - Συμβόλαια μεταξύ Ξενοδόχου και Τουριστικών Γραφείων ή Ταξειδιωτικών
Οργανισμών είτε ομάδων πελατών δια κράτησιν αριθμών κλινών δι' ωρισμένην χρονικήν
περίοδον προς συνεχή αποστολήν εναλλασομένων πελατών (ΑLLΟΤΜΕΝΤ) δέον όπως
περιλαμβάνουσι εκτός τυχόν λοιπών όρων :
α) Την συμφωνηθείσαν τιμήν απλής διανυκτερεύσεως, ή μετά πρωινού ή μετά πλήρους
διατροφής.
(1) Τα συμφωνούμενα πρωινά και γεύματα ΤΑΜΠΛΝΤΟΤ, δέον να διατίθενται εις τιμήν και
σύνθεσιν οία είναι αι υπό των των εκάστοτε Αγορανομικών Διατάξεων καθοριζόμεναι.
(2) Απαγορεύεται εις Ξενοδοχεία άτινα δεν διαθέτουσιν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία
να συνάπτουν συμβόλαια περί μισθώματος κλινών μετά πρωινού, ημιδιατροφής ή πλήρους
διατροφής.
(3) Ωσαύτως απαγορεύεται η μίσθωσις ή υπεκμίσθωσις των εν τω Ξενοδοχείω τυχόν
λειτουργούντων εστιατορίω και κυλικείων εις πρόσωπα ξένα προς την επιχείρησιν,
καθιστάμενα σαφούς εν προκειμένω ότι η ευθύνη της επιχειρήσεως είναι ενιαία δι' άπαντα τα
τμήματα της Ξενοδοχειακής Μονάδος.
β) Τον τύπον δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, απλά μετά λουτρού).
γ) Την ακριβή χρονική διάρκειαν της μισθώσεως .
δ) Τον συμφωνηθέντα αριθμόν διανυκτερεύσεως κατά μήνα κατ' ανώτατον και κατώτερον
όριον .
Άρθρο 12
1. Ο ξενοδόχος δικαιούται ν' απαιτήση προκαταβολήν, επέχουσαν θέσιν αρραβώνος, μέχρι
ποσοστού 25% επί του συνολικού ποσού του προκύπτοντος εκ της συναφθείσης συμφωνίας.
2. Εν περιπτώσει αθετήσεως της συμφωνίας εκ μέρους του Ξενοδόχου , ούτος υποχρεούται
εις την άμεσον επιστροφήν της προκαταβολής, εντόκως, πλέον τυχόν λοιπών δικαιωμάτων
άτινα ήθελον προκύψει υπέρ του αντισυμβαλλομένου, παραλλήλως δε η τοιαύτη
συμπεριφορά του Ξενοδόχου θέλει θεωρηθή βαρύτατον παράπτωμα και θέλει επισύρει
κατ'αυτού αυστηροτάτας διοικητικάς κυρώσεις εκ μέρους του Ε.Ο.Τ..
3. Εις περίπτωσιν καθ' ην το Τουριστικόν Γραφείον ή ο Ταξειδιωτικός Οργανισμός δεν
καλύψη , το συμφωνηθέν κατώτατον όριον του ΑLLOTMENT εκάστου μηνός ο Ξενοδόχος
δικαιούται αποζημιώσες υπολογιζόμενης, επί της συμφωνηθήσεις τιμής διανυκτερεύσεως και
ανερχομένης εις το ήμισυ του παραμένοντος ακαλύπτου υπολοίπου του κατωτάτου ορίου του
ALLOTMENT. H προαναφερθείσα αποζημίωσις δύναται να συμφηφισθή με την τυχόν
κατατεθειμένην προκαβολήν.
Άρθρο 13
1. Τουριστικόν Γραφείον ή Ταξειδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να προβή εις ακύρωσιν
μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθεισών κλινών άνευ υποχρεώσεως καταβολής
αποζημιώσεως εφόσον αποδεδειγμένως ειδοποιηθή ο Ξενοδόχος είκοσι μίαν (21)
τουλάχιστον ημέρας προ της συμφωνηθείσης αφίξεως των πελατών (RELEASE PERIOD). 2.
Αντιστοίχως και ο Ξενοδόχος έχει δικαίωμα χρονικού ορίου αποδεσμεύσεως (RELEASE
PERIOD) είκοσι μίαν (21) ημέρας προ εκάστης τακτής αφίξεως των πελατών δι'όσας από τας
συμφωνηθείσας κλίνας δεν έχει υπάρξει επικεκυρωμένη κράτησις με VOUCHER ή με
ROOMING LIST.
3. Τα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξειδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά διά της
συμβάσεως των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της συμβάσεως αυτής, την
υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων
ALLOTMENTS κατά τη μέση (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος) τουριστική περίοδο. Το ποσοστό
αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλομένους. Στην περίπτωση που
το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξειδιωτικός Οργανισμός δεν εκπληρώνει των υποχρέωσή του
αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη, προς το ποσό των ALLOTMENTS, που
δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινικών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο).
[Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 53813/1980 (ΦΕΚ Β' 9)]
4. Τα τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν, δια της συμβάσεως
των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της συμβάσεως αυτής, την υποχρέωση να
χορηγούν προς τους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση,
δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεών τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9 . Αντιστοίχως οι
ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω καταστάσεως
επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.
[Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 53813/1980 (ΦΕΚ Β'9)]
Άρθρο 14
Εις έκαστον δωμάτιον δέον να υπάρχη πινακίς θεωρημένη υπό της Αστυνομίας εις της
οποίαν να αναγράφωνται εις τας οικείας στήλας αναλυτικώς, η τιμή του δωματίου, αι σχετικαί
προσαυξύσεις και η συνολική τιμή του δωματίου, αι σχετικαί προσαυξήσεις και η συνολική
τιμή, ήτις θα προκύψη εκ της αθροίσεως τούτων πλέον του αντιτίμου πρωινού και γεύματος
κατά τας εκάστοτε ισχυούσας Αγορανομικάς Διατάξεις και εφόσον παρέχωνται τοιαύτα προς
επακριβή ενημέρωσιν των πελατών επί του συνολικού ποσού τον οποίον υποχρεούνται να
καταβάλλουν ούτοι δια την διαμονήν εις τον δωμάτιον του Ξενοδοχείου.
Άρθρο 15
Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, εις ας εχορηγήθη υπό του Ε.Ο.Τ. το δικαίωμα υποχρεωτικής
παροχής πρωινού ή γεύματος, οφείλουν να προσθέτουν επί της τιμής του δωματίου, εις το
ακέραιoν τας υπό των εκάστοτε ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων καθοριζομένας τιμάς
και να προσφέρουν τα εν λόγω εδέσματα με την υπό των ειρημένων Αγορανομικών
Διατάξεων καθοριζομένας τιμάς και να προσφέρουν τα εν λόγω εδέσματα με την υπό των
ειρημένων Αγορανομικών Διατάξεων προβλεπομένην σύνθεσιν. Τα Ξενοδοχεία εις α
παρέχεται δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται εις γνωστοποίησιν τούτου εις
τους πελάτας άμα τη αφίξει των και εις ανάρτησιν σχετικής ενδεικτικής πινακίδος εις εμφανή
θέσιν της υποδοχής και του υπνοδωματίου .
Άρθρο 16
Αι ανά την χώραν Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις οφείλουν να εισπράττουν καθ' όλον το έτος τας
δηλωθείσας προς τον ΕΟΤ και εγκριθείσας υπ' αυτού τιμάς απαγορευομένης της εισπράξεως
τιμών κατωτέρων ή ανωτέρων των δηλωθεισών τοιούτων, εν συνδυαμώ προς τας υπό των
Υπουργικών περί τιμών Ξενοδοχείων αποφάσεων καθοριζομένας εκάστοτε εκπτώσεις. Προς
διαπίστωσιν της πιστής τηρήσεως των ανωτέρω, οι Ξενοδόχοι υποχρεούνται όπως: α)
Υποβάλουν εις την αρμόδιαν Δ/σιν του Ε.Ο.Τ. τα μεταξύ αυτών και των Τουριστικών
Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού υπογραφέντα (συναφθέντα) συμβόλαια εις διπλούν
προς έλεγχον και θεώρησιν. β) Θέτουν υπ' όψιν των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Τ. τα βιβλία
της ημερησίας κινήσεως και χρεώσεως πελατών (ΜΑΙΝ COURANTE) ως και τα αντίγραφα
των προς τους πελάτες επιδιδομένων λογαριασμών προς έλεγχον . Συμβόλαια μη
υποβληθέντα προς θεώρησιν και έλεγχον ως ανωτέρω, ουδεμίαν αποδεικτικήν ισχύν θα
έχωσιν διά τον ΕΟΤ εν περιπτώσει ανακύψεως διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων . Κατά
των παραβατών των ως άνω διατάξεων θέλουσιν επιβληθούν διοικητικαί κυρώσεις
εξικνούμεναι μέχρις ανακλήσεως του διορισμού του υπευθύνου Δ/ντου του Ξενοδοχείου
εφόσον τα συμβόλαια φέρουσι την υπογραφή του και του υποβιβασμού της Ξενοδοχειακής
Μονάδος εις την τάξιν εκείνην εις ην αντιστοιχούσιν αι κατά την διαπίστωσιν της παραβάσεως
εισπραττόμενοι τιμαί (Β.Δ. 27/4 - 14/5/1937 άρθρον 10 ).
Άρθρο 17
Ο Ξενοδόχος προς εξυπηρέτησιν των πελατών, υποχρεούται να διατηρή ανοικτόν το
Ξενοδοχείον του καθ'όλον το 24ωρον, διαθέτων υπάλληλον υποδοχής κατά την διάρκεια της
ημέρας και νυκτοθυρωρόν κατά την νύκταν. Ομοίως υποχρεούται να εξασφαλίζη καθ' όλον το
24ωρον την λειτουργίαν του τηλεφωνικού κέντρου του Ξενοδοχείου του .
Άρθρο 18
Οι διοριζόμενοι δι' αποφασέως του Ε.Ο.Τ. υπεύθυνοι Διευθυνταί είναι υποχρεωμένοι να
επιμελούνται της τηρήσεως του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών περί Ξενοδοχείων
Νόμων και λοιπών διατάξεων. Οι Επιχειρηματίαι Ξενοδόχοι οφείλουν να μη παρεμβαίνουν εις
τα καθήκοντα του Δ/ντου του τελευταίου υποχρεουμένου, εν τοιαύτη περιπτώσει,
ειςυποβολήν σχετικής αναφοράς εις την αρμόδιαν Υπηρεσίαν του Ε.Ο.Τ.. Παράβασις των
ανωτέρω θέλει επισύρει διοικητικάς κυρώσεις τόσον κατά του Διευθυντού, όσον και κατά της
Επιχειρήσεως.
Άρθρο 19
Οι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως καθ' εβδομάδα. Ο Ξενοδόχος όμως
δικαιούται να ζητήση την εξόφλησιν αυτών και καθ'ημέραν. Εν περιπτώσει μη εγκαίρου
εξοφλήσες του λογαριασμού, ο Ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθή την περαιτέρω μίσθωσιν του
δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήση δε κατά την αναχώρησιν του οφειλέτου πελάτου
πάντα τα εισκομισθέντα ή παραδοθέντα αυτώ υπό του πελάτου αντικείμενα συμφώνως προς
τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 5205/1931.
Άρθρο 20
Ο πελάτης άμα τη αφίξει του εις το Ξενοδοχείον, οφείλει να παραδώση εις τον Ξενοδόχον ή
τον εντεταλμένον Διευθυντήν του Ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα ως
και τα χρήματα άτινα φέρει μεθ'εαυτού έναντι αποδείξεως. Εν εναντία περιπτώσει ο
Ξενοδόχος δεν ευθύνεται δια την τυχόν απώλειαν αυτών. Δια τα λοιπά αντικείμενα τα
εισκομισθέντα υπό του πελάτου ο Ξενοδόχος απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, εάν η ζημία ή η
απώλεια οφείλεται εις αμέλειαν του πελάτου ή των συνοδευόντων αυτόν προσώπων ή των
επισκεπτομένων αυτόν ή των εν τη υπηρεσία του ευρισκομένων.
Άρθρο 21
Εις περίπτωσιν ασθενείας εκ μολυσματικής, ή μεταδοτικής νόσου ή παραφροσύνης ή
θανάτου ή αυτοκτονίας πελάτου τινός εντός του Ξενοδοχείου, ο Ξενοδόχος, δικαιούται
αποζημιώσεως εκ μέρους του πελάτου ή των δικαιούχων αυτού δια τας δαπάνας ή ζημίας ας
υπέστη συνεπεία του συμβάντος. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως
του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. Ο πελάτης του Ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος δια πάσαν
βλάβην ή ζημίαν, την οποίαν υπέστη το Ξενοδοχείον, οφειλόμενην εις αυτόν ή τους
επισκέπτας του ή το εν τη υπηρεσία του προσωπικόν ή εις παν άλλο πρόσωπον , δι' ο
ευθύνεται ο πελάτης (θραύσις υαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβαι επίπλων, ταπήτων,
ρουχισμού κλπ.).
Άρθρο 22
Ο πελάτης υποχρεούται :
α) Να υπογράψη άμα τη είσοδω του εις το Ξενοδοχείον τα υπό των Αρχών διατεταγμένα
δελτία.
β) Να παραδίδη εις το θυρωρείον το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδον του εκ του
Ξενοδοχείου, το Ξενοδόχου εν πάση περιπτώσει, υποχρεουμένου να διαθέτη δεύτερον κλειδί
δι' έκαστον δωματίον της Ξενοδοχειακής Μονάδος του.
γ) Επισκέψεις εις τα δωμάτια απαγορεύονται εκτός εάν ο πελάτης διαθέτη διαμέρισμα .
Άρθρο 23
Απαγορεύεται:
α) Η υπό των πελατών παρασκευή εντός των δωματίων του Ξενοδοχείου φαγητών και
αφεψημάτων ως και η εντός των δωματίων εστίασις πλην των ασθενών ή των εχόντων
ζητήσει ROOM SERVICE.
β) Η υπό των πελατώ χρήσις πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
γ) Η χρησιμοποίησις ηλεκτρικού ρεύματος δι' άλλον σκοπόν πλην του φωτισμού και
ξυριστικής μηχανής.
ε) Η πλύσις εντός των δωματίων ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού.
στ) Η εις τους διαδρόμους του Ξενοδοχείου τοποθέτησις παντός είδους αποσκευών .
ζ) Η μετακίνησις των εν τοις δωματίοις επίπλων και η διάνοιξις εις τους τοίχους οπών δια την
ανάρτησιν φωτογραφικών ή άλλων αντικειμένων.
η) Η διατήρησις εντός του Ξενοδοχείου παντός είδους κατοικιδίων ζώων, εκτός εάν εις το
Ξενοδοχείον διατίθεται ειδικός προς τούτο χώρος.
θ) Τα τυχερά παίγνια.
ι) Η μουσική, τα άσματα και παντός είδους συγκεντρώσεις, προξενούσαι θόρυβον ή
ενόχλησιν εις εις τους λοιπούς πελάτας. Δια πάντα θόρυβον η ενόχλησιν εκ μέρους ανηλίκων
ευθύνονται οι γονείς η κηδεμόνες αυτών.
ια) Η υπό των πελατών μεταφοράς εκ μέρους ανηλίκων ευθύνονται οι γονείς ή κηδεμόνες
αυτών.
Άρθρο 24
Ο πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται μετά προσηνείας το προσωπικόν του Ξενοδοχείου δια
παν δε ενάντιον αυτού παράπονον να αναφέρεται εις την Διεύθυνσιν ήτις και υποχρεούνται
να ικανοποιήση τούτον εν τω μέτρω του εφικτού και του νομίμου. Εις περίπτωσιν καθ'ήν
πελάτης παραβαίνει τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θορυβεί εκ συστήματος ενοχλεί
τους λοιπούς πελάτας και εν γένει συμπεριφέρεται κατ' ανάρμοστον τρόπον προς αυτούς και
το προσωπικόν, δύναται να θεωρηθή ως ανεπιθύμητος, η δε Δ/νσις του Ξενοδοχείου
δικαιούται ν' απαιτήση παρ' αυτού όπως εντός 24ωρών εγκαταλείψη το Ξενοδοχείον
εκκενώση δε το δωμάτιον από τας αποσκευάς του .
Άρθρο 25
Οσάκις ήθελε σημειωθή κρούστα λοιμώδους νόσοι οι οικείοι του ασθενούς και ο θεράπων
ιατρός οφείλουν να ειδοποιήσουν πάραυτα την Δ/νση του Ξενοδοχείου, το οικείον
Αστυνομικόν Τμήμα και το πλησιέστερον Υγειονομικόν Κέντρον .
Άρθρο 26
Εις περίπτωσιν παραβάσεως του παρόντος κανονισμού ο πελάτης ή ο Ξενοδόχος δύνανται,
εάν παραστή ανάγκη, να αποταθούν εις τας λοιπάς Αστυνομικάς Αρχάς αίτινες υποχρεούνται
όπως παρέχωσιν εις τον αιτούνται πάσαν νόμιμον βοήθειαν και να επιβάλωσι την εφαρμογήν
των διατάξεων του κανονισμού τούτου.
Άρθρο 27
Ο δυνάμει της υπ' αριθ. 7778/31.3.55 ημετέρας αποφάσεως ισχύων Κανονισμός Σχέσεων
Ξενοδόχων και Πελατών καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

HOME | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

www.hotelsinfo.gr © Ξενοδοχεία info.gr